Zorg

Binnen de zorg is een maatschappelijke verandering waarneembaar. Waar het accent voorheen lag op het aanbieden van zorg, ligt dat nu op het faciliteren van cliënten. De individuele vraag van de cliënt is leidend.

Hervormingen en ontwikkelingen in de zorg

Vanaf 2014 is de scheiding van wonen en zorg gefaseerd doorgevoerd. Doel van deze scheiding is meer variatie in aanbod, keuzevrijheid en kostenbeheersing. Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg ingevoerd. Uit hoofde van deze wet wordt passende zorg geboden met specifieke aandacht voor het individuele welzijn van de cliënt. De kwaliteit van leven staat voorop. Ook de wijzigingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben inmiddels hun beslag gekregen. Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen. Bovendien zijn zij op grond van wijzigingen in de Jeugdwet verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Naast de hervorming van de langdurige zorg staat het gebruik van E-health toepassingen volop in de belangstelling. Zorgaanbieders maken steeds vaker gebruik van zorgtechnologie. In toenemende mate kunnen subsidies worden aangevraagd voor de ontwikkeling van E-health. Kortom, de zorgsector is voortdurend in ontwikkeling.

Onze expertise

Voornoemde ontwikkelingen raken op juridisch vlak meerdere rechtsgebieden en specialisaties. Als gevolg van de scheiding van wonen en zorg zoeken zorgaanbieders bijvoorbeeld steeds vaker toenadering tot andere partijen in de markt. Dit leidt tot nieuwe vormen van samenwerking en vraagt om expertise op civielrechtelijk- en bestuursrechtelijk gebied. Daarnaast hebben wijzigingen in de Wmo aanbestedingsrechtelijke gevolgen. Zij hebben ook arbeidsrechtelijke gevolgen, nu reorganisaties als gevolg van het overhevelen van taken naar gemeenten niet te voorkomen zijn. Met de introductie van marktwerking in de zorg heeft ook het mededingingsrecht zijn intrede gedaan. Zorgaanbieders dienen zich er bewust van te zijn dat bepaalde (soms afwijkende) spelregels gelden. Het gebruik van E-health toepassingen vraagt om juridische expertise op het gebied van privacy- en IT-recht. De specialisten van Banning Advocaten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de branche en hebben veel kennis van en ervaring met uiteenlopende juridische vraagstukken binnen de zorgsector. Wij zijn u graag van dienst.